First Thursdays at Trezo

Trezo Mare, 4105 N. Mulberry Dr., Kansas City, MO